Player - shamili

Blue Pack

 Level Rank Stars Score WR WRD
 Level 01-01 1st 3 914 914 0
 Level 01-02 16th 3 582 682 -100
 Level 01-03 1st 3 512 512 0
 Level 01-04 1st 3 622 622 0
 Level 01-05 7170th 1 1691 3689 -1998
 Level 01-06 8073rd 2 462 568 -106
 Level 01-07 6473rd 1 425 635 -210